อาวุธสงคราม

<< < (3/4) > >>

D.Thanakorn+รักในหลวง+:
อ้างจาก: smith->DE ที่  26,02, 2010, 16:04:57

เป็นข้ออ้างของนายอำเภอครับ
เพราะถ้าว่ากันจริงๆ 9mm.นี่แหละตัวอาวุธสงครามเลย
ใช้กันในปืนกลมือทั่วโลก


 :A :A :A :<> :<> :<>

งาช้างดำ a1:
              อาวุธสงคราม ม ม ม ม...... :%

ที่บ้านผมขอ ป.3 ขนาด .45 และ .357 ไม่ได้ ....  :8

แต่ให้ขนาด .308 ครับ .....  :SSC

the edge (รักในหลวง):
นายทะเบียนชอบให้คำนิยาม .45 แบบนี้เสมอ ถ้าถามนายฯ ว่าประเทศไหนใช้ .45 ประจำการแกชอบทำหน้า งงๆ ประเทศในยุโรปแทบ
ไม่มีใช้แล้ว .45ยิงรถถังก็ไม่ได้ ผมไม่เข้าใจสงครามตรงไหน

sila & ปืนควาย:
....อืืมมม..ถ้า .45 เป็นอาวุธ สงคราม สงสัย .44 นี่ จะนิยาม เป็นอาวุธ อะไรกัน เอ่ย...... :ss

➽Jack➽C.A.S.C.:
อาวุธปืน ตามกฏหมายไทยนั้น พอจะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1 อาวุธปืนสำหรับเอกชนใช้
2 อาวุธปืนสงคราม ซึ่งไม่อนุญาตให้เอกชนใช้

สำหรับอาวุธปืนประเภทที่ 2 ตามมาตรา 55 เก่าเรียกว่า " อาวุธปืนใช้เฉพาะแต่ในการสงคราม " โดยให้รัฐมนตรีมหาดไทยมีอำนาจออกกฏกระทรวงกำหนด
ว่าอาวุธปืนชนิดใดเป็นอาวุธปืนใช้แต่เฉพาะในการสงคราม  แต่ต่อมาในปี 2522 ได้มีการแก้มาตรา 55 ใหม่ โดยไม่มีคำว่า อาวุธปืนใช้เฉพาะแต่ในการสงคราม
คือบัญญัติว่า ประเภท ชนิด และขนาดของอาวุธปืน ฯลฯ ที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ตามมาตรา 7 มาตรา 24 หรือมาตรา 38 ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฏกระทรวง

ซึ่งกระทรวงมหมาดไทยได้ออกกฏ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2522 ข้อ 2) ไว้ดังนี้ อาวุธปืนที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ตามมาตรา 7 หรือมาตรา 24 จะต้องเป็นอาวุธปืน
ชนิด และขนาด ดังต่อไปนี้

1) อาวุธปืนชนิดลำกล้องมีเกลียว ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากลำกล้องไม่เกิน 11.44 มม.

2) อาวุธปืนชนิดลำกล้องไม่มีเกลียว ดังต่อไปนี้
   (ก) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากลำกล้องไม่เกิน 20 มม.
   (ข) ปืนบรรจุปาก ปืนลูกซอง หรือปืนพลุสัญญาณ

3) อาวุธปืนชนิดที่เครื่องกลไกสำหรับบรรจุกระสุนเองให้สามารถยิงซ้ำได้ ดังต่อไปนี้
   (ก) ขนาดความยาวลำกล้องไม่ถึง 160 มม.
   (ข) ปืนลูกซอง
   (ค) ปืนลูกกรดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากลำกล้องไม่เกิน 5.6 มม.

4) อาวุธปืนชนิดไม่มีเครื่องบังคับเสียงให้เบาผิดปกติ

5) อาวุธปืนชนิดที่ไม่ใช้กระสุนเป็นที่บรรจุวัตถุเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษ หรือไม่ใช้เครื่องกระสุนปืนที่บรรจุเชื้อโรค เชื้อเพลิงหรือวัตถุกัมมันตภาพรังสี

จากข้อ 1)  0.45 X 25.4 = 11.43 มม.

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว