กรมการปกครอง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตำแหน่ง นายอำเภอ 179 นาย

(1/7) > >>

ฅนเมืองชลรักในหลวง:
ดูแล้วกันครับ มีนายอำเภอบ้านท่าน บ้างหรือเปล่า

นายอำเภอคนไหนออก ป 3.ง่าย รีบขอกันหน่อยครับ

ที่มา
http://www.dopaperson.com/modules.php?name=Show&file=article&asid=131


นายวิชัย ศรีขวัญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่งปลัดจังหวัด
แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง และแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ
ตำแหน่งนายอำเภอ (ผู้อำนวยการ) ระดับ สูง โดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2552
จำนวน 37 ราย ดังนี้
1. แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่งปลัดจังหวัด จำนวน 8 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
1 นายเฉลิมชัย ปัณฑะโชติ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2 นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี
3 นายนิรันดร์ ศรีเจริญ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
4 นายมนัส โสกันธิกา ปลัดจังหวัดเชียงราย ปลัดจังหวัดน่าน
5 นายยงยุทธ นุกิจรังสรรค์ ปลัดจังหวัดนครพนม ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ
6 นายสมสง่า คูณสมบัติกุล ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดนครพนม
7 นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ปลัดจังหวัดแพร่ ปลัดจังหวัดเชียงราย
8 นายอดุลย์ ทรงชัยกุล ปลัดจังหวัดน่าน ปลัดจังหวัดแพร่
2. แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
1 นายสนิท ขาวสอาด ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบ-
เรียบร้อย 2
สำนักการสอบสวนและนิติการ
กรมการปกครอง
ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
2 นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนทั่วไป
สำนักบริหารการทะเบียน
กรมการปกครอง
ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
3. แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการ) ระดับ สูง จำนวน 26 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
1 นางกิจสุดา จันทรสนธิ นายอำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก
นายอำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
2 นายควรคิด ชโลธรรังษี นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
นายอำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
3 นายจรรยา สุคนธ์คันธชาติ นายอำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
นายอำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น
4 นายจัดเจน จิวะนนท์ นายอำเภอบึงกาฬ
จังหวัดหนองคาย
นายอำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี
5 นายจุมพล ม่วงทอง นายอำเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร
6 ร้อยตรีชยันต์ อยู่สวัสดิ์ นายอำเภอคลองขลุง
จังหวัดกำแพงเพชร
นายอำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
7 นายชัยสิทธิ์ รัตนชัยสิทธิ์ นายอำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
นายอำเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร
8 นายณรงค์ จันทร์ประสิทธิ์ นายอำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี
นายอำเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี
9 นายธงชัย รัตนวิโรจน์ นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
นายอำเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์
10 นายธัชพงศ์ แผ่ความดี นายอำเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร
นายอำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
11 นายธาตรี นามะสนธิ นายอำเภอบ้านฉาง
จังหวัดระยอง
นายอำเภอแกลง
จังหวัดระยอง
12 นายวราวุธ ปิ่นเงิน นายอำเภอแกลง
จังหวัดระยอง
นายอำเภอบ้านฉาง
จังหวัดระยอง
13 นายเนตร บัวโทน นายอำเภอดำเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี
นายอำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก
14 นายบุญญะพัฒน์ จันทรอุไร นายอำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์
นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ
15 นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย นายอำเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี
นายอำเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา
16 นายพันศักดิ์ คุณวงศ์ นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ
นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
17 นายมลชัย บริสุทธิ์ นายอำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
นายอำเภอคลองขลุง
จังหวัดกำแพงเพชร
18 นายเมตต์ เมตต์การุณ์จิต นายอำเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา
นายอำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
19 นายไมตรี เทศกาล นายอำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
นายอำเภอเชียงคำ
จังหวัดพะเยา
20 นายวีระพล สุพรรณไชยมาตย์ นายอำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น
นายอำเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร
21 นายสมหมาย จิระวัชร นายอำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
นายอำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
22 นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร
นายอำเภอดำเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี
23 นายเสน่ห์ คงแป้น นายอำเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์
นายอำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์
24 นายเสรี ทวีพันธุ์ นายอำเภอเชียงคำ
จังหวัดพะเยา
นายอำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
25 นายอโณทัย ธรรมกุล นายอำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายอำเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา
26 นายอดุลย์ พลบุตร นายอำเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร
นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
4. แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการ) ระดับ สูง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
1 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ นายอำเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์
นายอำเภอบึงกาฬ
จังหวัดหนองคาย

กรมการปกครอง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตำแหน่ง นายอำเภอ
นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ อธิบดีกรมการปกครอง โดยความเห็นชอบของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตำแหน่ง
นายอำเภอ (ผู้อำนวยการ) ระดับต้น และผู้อำนวยการส่วน ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
โดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2552 จำนวน 135 ราย ดังนี้
1 นายกมลโลจฒน์ เชียงวงค์ นายอำเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย
ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนทั่วไป
สำนักบริหารการทะเบียน
กรมการปกครอง
2 นายกรณ์ เจนศุภวงศ์ นายอำเภอเมืองจันทร์
จังหวัดศรีสะเกษ
นายอำเภอรัตนวาปี
จังหวัดหนองคาย
3 นายกฤษณ์ คงเมือง นายอำเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก
นายอำเภอบึงสามพัน
จังหวัดเพชรบูรณ์
4 นายกำธร สุอรุณ นายอำเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย
นายอำเภอปัว
จังหวัดน่าน
5 นายกิตติศักดิ์ ศรีนพคุณ นายอำเภอบึงสามพัน
จังหวัดเพชรบูรณ์
นายอำเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์
6 นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ นายอำเภอปรางค์กู่
จังหวัดศรีสะเกษ
นายอำเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ
7 นายเกรียงศักดิ์ เชาวน์ประยูร นายอำเภอดอกคำใต้
จังหวัดพะเยา
นายอำเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย
8 นายเกรียงศักดิ์ รัตนกุญชลี นายอำเภอราชสาส์น
จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายอำเภอม่วงสามสิบ
จังหวัดอุบลราชธานี
9 นายโกสินทร์ ศรีเพชรพงษ์ นายอำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
นายอำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
10 นายขวัญชัย เทิดทูนการค้า นายอำเภอศรีวิไล
จังหวัดหนองคาย
นายอำเภอน้ำเกลี้ยง
จังหวัดศรีสะเกษ
11 นายจรัส ศรีมูล นายอำเภอพบพระ
จังหวัดตาก
นายอำเภอทรายทองวัฒนา
จังหวัดกำแพงเพชร
12 นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น
นายอำเภอศรีวิไล
จังหวัดหนองคาย
13 นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น
นายอำเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น
14 นายจำเริญ สวนทอง ผู้อำนวยการส่วนกำลังพลและ
ส่งกำลังบำรุง
สำนักอำนวยการกองอาสารักษา-
ดินแดน
ผู้อำนวยการส่วนการข่าว
สำนักกิจการความมั่นคงภายใน
15 นายจำลอง เณรแย้ม นายอำเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก
นายอำเภอลอง
จังหวัดแพร่
16 นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอแกดำ
จังหวัดมหาสารคาม
นายอำเภอบ้านแฮด
จังหวัดขอนแก่น
17 นายฉัทธนาตย์ เทียนขาว นายอำเภอวังหิน
จังหวัดศรีสะเกษ
นายอำเภอดอยหลวง
จังหวัดเชียงราย
18 นายเฉลิม รัตนเกื้อ นายอำเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายอำเภอหนองหิน
จังหวัดเลย
19 นายเฉลิมชัย ชละธาร นายอำเภอโนนศิลา
จังหวัดขอนแก่น
นายอำเภอเปือยน้อย
จังหวัดขอนแก่น
20 นายชนาญวัต จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการกองการสื่อสาร
กรมการปกครอง
รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง
21 นายชัยรัตน์ สุทธิธรรม นายอำเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร
นายอำเภอวังยาง
จังหวัดนครพนม
22 นายชาญชัย เขาวงศ์ทอง นายอำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี
นายอำเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลำภู
23 นายชาญนะ เอี่ยมแสง รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง ผู้อำนวยการส่วนกำลังพลและ
ส่งกำลังบำรุง
สำนักอำนวยการกองอาสารักษา-
ดินแดน
24 นายชาธิป รุจนเสรี นายอำเภอคลองเขื่อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายอำเภอท่าหลวง
จังหวัดลพบุรี
25 นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอำเภอวังยาง
จังหวัดนครพนม
นายอำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม
26 นายไชยยศ กองทอง นายอำเภอแคนดง
จังหวัดบุรีรัมย์
นายอำเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์
27 นายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ นายอำเภอเต่างอย
จังหวัดสกลนคร
นายอำเภอทุ่งฝน
จังหวัดอุดรธานี
28 นายณรงค์ชัย ทิพกนก นายอำเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์
นายอำเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี
29 นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ นายอำเภอบ้านแฮด
จังหวัดขอนแก่น
นายอำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
30 นายดิเรก ขุนอ่อน นายอำเภอทรายมูล
จังหวัดยโสธร
นายอำเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร
31 นายดุษฎี คงศรี นายอำเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี
นายอำเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ
32 นายเดชา วงศ์ตระกูล นายอำเภอม่วงสามสิบ
จังหวัดอุบลราชธานี
นายอำเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอำนาจเจริญ
33 นายถวิล ศิริสวัสดิลก นายอำเภอท่าหลวง
จังหวัดลพบุรี
นายอำเภอดอนจาน
จังหวัดกาฬสินธุ์
34 นายทนงฤทธิ์ แก้วมณีชัย นายอำเภอนาแก
จังหวัดนครพนม
นายอำเภอเหล่าเสือโก้ก
จังหวัดอุบลราชธานี
35 นายธนิต แบบประเสริฐ นายอำเภอหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์
นายอำเภอหนองพอก
จังหวัดร้อยเอ็ด
36 นายธนิต กุลสุนทร ผู้อำนวยการส่วนการข่าว
สำนักกิจการความมั่นคงภายใน
รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง
37 นายธนูสินธ์ ไชยสิริ นายอำเภอห้วยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์
นายอำเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์
38 นายธีรชัย ทศรฐ นายอำเภอสามเงา
จังหวัดตาก
นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย
39 นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ นายอำเภอยางชุมน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ
นายอำเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา
40 นายธีระพล ช่วยเรียง นายอำเภอเมยวดี
จังหวัดร้อยเอ็ด
นายอำเภอนิคมน้ำอูน
จังหวัดสกลนคร
41 นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ นายอำเภอหนองพอก
จังหวัดร้อยเอ็ด
นายอำเภอนํ้าขุ่น
จังหวัดอุบลราชธานี
42 นายนพดล ชินะจิตร นายอำเภอท่าเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายอำเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
43 นายนราธร ศรประสิทธิ์ นายอำเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม
นายอำเภอแกดำ
จังหวัดมหาสารคาม
44 นายนฤทธิ์ มงคลศรี นายอำเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอำนาจเจริญ
นายอำเภอหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร
45 นายนิวัฒน์ เรืองเดช นายอำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา
นายอำเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิ
46 นายนิวัติ น้อยผาง นายอำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ
นายอำเภอทุ่งศรีอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี
47 นายบัญญัติ พงษ์ศรีกูร นายอำเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิ
นายอำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา
48 นายบำเพ็ญ บินไทยสงค์ นายอำเภอสอง
จังหวัดแพร่
นายอำเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
49 นายบุญเติม เรณุมาศ นายอำเภอหนองหิน
จังหวัดเลย
นายอำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ
50 นายบุญยัง เรือนกูล นายอำเภอปัว
จังหวัดน่าน
นายอำเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย
51 นายปณิธาน สุนารัตน์ นายอำเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด
นายอำเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด
52 นายประกิต วงษ์วิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนข้าราชการ-
ฝ่ายปกครอง
วิทยาลัยการปกครอง
นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
53 นายประทีป ฤทธิกุล นายอำเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม
นายอำเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น
54 นายประพันธ์ ทองคำเปลว นายอำเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแก่น
นายอำเภอโนนศิลา
จังหวัดขอนแก่น
55 นายประภาส คงแตง นายอำเภอสากเหล็ก
จังหวัดพิจิตร
นายอำเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก
56 นายประมวล ศรีทอง นายอำเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
นายอำเภอทรายมูล
จังหวัดยโสธร
57 นายประวีณ สรวยสุวรรณ นายอำเภอหว้านใหญ่
จังหวัดมุกดาหาร
นายอำเภอวิหารแดง
จังหวัดสระบุรี
58 นายปรีชา ปลอดทอง นายอำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
นายอำเภอทัพทัน
จังหวัดอุทัยธานี
59 นายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
นายอำเภอพบพระ
จังหวัดตาก
60 นายปิยะวัตร แก้วจินดา นายอำเภอเสาไห้
จังหวัดสระบุรี
นายอำเภอหนองแซง
จังหวัดสระบุรี
61 นายผล ดำธรรม นายอำเภอวังเจ้า
จังหวัดตาก
นายอำเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ
62 นายผาชัย โปรียานนท์ นายอำเภอวัดเพลง
จังหวัดราชบุรี
นายอำเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี
63 นายพงษ์พันธุ์ เอี่ยมประสิทธิ์ นายอำเภอทุ่งฝน
จังหวัดอุดรธานี
นายอำเภอโพนทราย
จังหวัดร้อยเอ็ด
64 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ นายอำเภอวังทรายพูน
จังหวัดพิจิตร
นายอำเภอบึงสามัคคี
จังหวัดกำแพงเพชร
65 นายพรต ภูภักดิ์ นายอำเภอท่าคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์
นายอำเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม
66 นายพิจิตร บุญทัน นายอำเภอหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร
นายอำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
67 นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล นายอำเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์
นายอำเภอวังหิน
จังหวัดศรีสะเกษ
68 นายพิภพ บุญธรรม นายอำเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี
นายอำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
69 นายพิษณุวัตร วรรธนะกุล นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายอำเภอวังน้ำเย็น
จังหวัดสระแก้ว
70 นายพีระพล ตัณฑโอภาส นายอำเภอโพนทราย
จังหวัดร้อยเอ็ด
นายอำเภอยางชุมน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ
71 นายพีระศักดิ์ องกิตติกุล นายอำเภอตาลสุม
จังหวัดอุบลราชธานี
นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ
จังหวัดสกลนคร
72 นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ นายอำเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ
นายอำเภอปรางค์กู่
จังหวัดศรีสะเกษ
73 นายแพน พรไตรศักดิ์ นายอำเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์
นายอำเภอห้วยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์
74 นายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช นายอำเภอแวงใหญ่
จังหวัดขอนแก่น
นายอำเภอพระยืน
จังหวัดขอนแก่น
นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี นายอำเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา
นายอำเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา
76 นายมงคล คำเพราะ นายอำเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ
นายอำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ
77 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ นายอำเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้อำนวยการกองการสื่อสาร
กรมการปกครอง
78 นายมนัส เพ็งสุทธิ์ นายอำเภอบางขัน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายอำเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช
79 นายมานิต เพียรทอง นายอำเภอนิคมน้ำอูน
จังหวัดสกลนคร
นายอำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี
80 นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบ-
เรียบร้อย 2
สำนักการสอบสวนและนิติการ
กรมการปกครอง
81 นายรังสรรค์ ตันเจริญ นายอำเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี
นายอำเภอวัดเพลง
จังหวัดราชบุรี
82 นายรัฐฐะ สิริธรังศรี นายอำเภอกระนวน
จังหวัดขอนแก่น
นายอำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
83 นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอำเภอท่าตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าสำนักอธิการ
วิทยาลัยการปกครอง
84 นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ นายอำเภอเปือยน้อย
จังหวัดขอนแก่น
นายอำเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแก่น
85 นายวรนิติ์ มุตตาหารัช นายอำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ
นายอำเภอท่าตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
86 นางสาววรรณา กำเหนิดงาม นายอำเภอทัพทัน
จังหวัดอุทัยธานี
นายอำเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี
87 นายวัชระ ฉัตรเท นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ
จังหวัดสกลนคร
นายอำเภอกระนวน
จังหวัดขอนแก่น
88 นายวัลลพ เรืองพรเจริญ นายอำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
นายอำเภอท่าคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์
89 นายวิจักขณ์ ชินโคตรพงศ์ นายอำเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด
นายอำเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ
90 นายวิชัย นิมิตรมงคล นายอำเภอวิหารแดง
จังหวัดสระบุรี
นายอำเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา
91 นายวิทิต ปิ่นนิกร นายอำเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายอำเภอท่าเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
92 นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ หัวหน้าสำนักอธิการ
วิทยาลัยการปกครอง
นายอำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
93 นายวิบูลย์ เลาหสุรโยธิน นายอำเภอรัตนวาปี
จังหวัดหนองคาย
นายอำเภอท่าวุ้ง
จังหวัดลพบุรี
94 นายวิรุจ วิชัยบุญ นายอำเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี
นายอำเภอนาแก
จังหวัดนครพนม
95 นายวิษณุ บูรณะกิจภิญโญ นายอำเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี
นายอำเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์
96 นายวีระชัย นาคมาศ นายอำเภอบึงสามัคคี
จังหวัดกำแพงเพชร
นายอำเภอวังทรายพูน
จังหวัดพิจิตร
97 นายวีระชาติ ผ่องโชติ นายอำเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ
นายอำเภอวังเจ้า
จังหวัดตาก
98 นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว นายอำเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร
นายอำเภอหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์
99 นายวีระวัฒน์ วิกสิต นายอำเภอปะคำ
จังหวัดบุรีรัมย์
นายอำเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว
100 นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน นายอำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
นายอำเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี
101 นายวีระศักดิ์ ศิริสิทธิ์ นายอำเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
นายอำเภอสอง
จังหวัดแพร่
102 นายวีรัส ประเศรษโฐ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมวิชาการ
สำนักยุทธศาสตร์และส่งเสริม-
การบริหารราชการอำเภอ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนนายอำเภอ
วิทยาลัยการปกครอง
103 นายศรัทธา คชพลายุกต์ นายอำเภอหนองแซง
จังหวัดสระบุรี
นายอำเภอเสาไห้
จังหวัดสระบุรี
104 นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง นายอำเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น
นายอำเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม
105 นายศุภชัย ศิริลักษณ์ นายอำเภอลอง
จังหวัดแพร่
นายอำเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก
106 นายศุภโชค เกษมพงษ์ นายอำเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา
นายอำเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร
107 นายสนั่น วรินทราวาท นายอำเภอโนนดินแดง
จังหวัดบุรีรัมย์
นายอำเภอปทุมรัตต์
จังหวัดร้อยเอ็ด
108 นายสมชัย รุ่งสาคร นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย
นายอำเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย
109 นายสมชาติ ธีรสุวรรณจักร นายอำเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี
นายอำเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี
110 นายสมเพชร สร้อยสระคู นายอำเภอปทุมรัตต์
จังหวัดร้อยเอ็ด
นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร
111 นายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง นายอำเภอทรายทองวัฒนา
จังหวัดกำแพงเพชร
นายอำเภอสากเหล็ก
จังหวัดพิจิตร
112 นายสรวิศ ทำเนาว์ นายอำเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลำภู
นายอำเภอพรเจริญ
จังหวัดหนองคาย
113 นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม นายอำเภอท่าวุ้ง
จังหวัดลพบุรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนข้าราชการ-
ฝ่ายปกครอง
วิทยาลัยการปกครอง
114 นายสิทธิชัย ทัศนานุกุลกิจ นายอำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
นายอำเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม
115 นายสิทธิชัย ศักดา นายอำเภอวังน้ำเย็น
จังหวัดสระแก้ว
นายอำเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
116 นายสุชาติ ทีคะสุข นายอำเภอดอยหลวง
จังหวัดเชียงราย
นายอำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
117 นายสุทธา ธรรมอำนวยสุข นายอำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
นายอำเภอแวงใหญ่
จังหวัดขอนแก่น
118 นายสุเทพ เตียวตระกูล นายอำเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย
นายอำเภอดอกคำใต้
จังหวัดพะเยา
119 นายสุเทพ สัมพันธ์วัฒนชัย นายอำเภอน้ำขุ่น
จังหวัดอุบลราชธานี
นายอำเภอราชสาส์น
จังหวัดฉะเชิงเทรา
120 นายสุรชัย วัฒนาอุดมชัย นายอำเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม
นายอำเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น
121 นายสุรศักดิ์ จิตอารีรัตน์ นายอำเภอห้วยราช
จังหวัดบุรีรัมย์
นายอำเภอหว้านใหญ่
จังหวัดมุกดาหาร
122 นายสุระ หงษ์ศิริ นายอำเภอน้ำเกลี้ยง
จังหวัดศรีสะเกษ
นายอำเภอเต่างอย
จังหวัดสกลนคร
123 นายสุระ สุรวัฒนากุล นายอำเภอเหล่าเสือโก้ก
จังหวัดอุบลราชธานี
นายอำเภอบางขัน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
124 นายสุวัสส์ ศังขจันทรนันท์ นายอำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
นายอำเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด
125 นายสุวิชว์ ชูช่วยสุวรรณ นายอำเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว
นายอำเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
126 นายเสริมศักดิ์ สีสันต์ นายอำเภอแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง
นายอำเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย
127 นายโสภณ เนื่องจำนงค์ นายอำเภอดอนจาน
จังหวัดกาฬสินธุ์
นายอำเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี
128 นายอดิเทพ กมลเวชช์ นายอำเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา
นายอำเภอเมยวดี
จังหวัดร้อยเอ็ด
129 นายอนุวัฒน์ หิระนิล นายอำเภอทุ่งศรีอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี
นายอำเภอปะคำ
จังหวัดบุรีรัมย์
130 นายอภิชาติ ทิมเจริญ นายอำเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายอำเภอตาลสุม
จังหวัดอุบลราชธานี
131 นายอาคม สุขพันธ์ นายอำเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย
นายอำเภอแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง
132 นายอาทิตย์ นพคุณวงศ์ นายอำเภอพระยืน
จังหวัดขอนแก่น
นายอำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
133 นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอพรเจริญ
จังหวัดหนองคาย
นายอำเภอคลองเขื่อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
134 นายอำพัน ปิ่นประเสริฐ นายอำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม
นายอำเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
135 นายอิศรา ทองธวัช นายอำเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมวิชาการ
สำนักยุทธศาสตร์และส่งเสริม-
การบริหารราชการอำเภอ

border man:
ขอบคุณครับ  :<>
ตาลายเลย :e

indojeen:
มีนายอำเภอใจ  บ้างมั้ยเนี้ย :'

lookke:
ขอบคุณ จขกท.มากครับยังดีอยู่นายอำเภอบ้านผมยังไม่ย้าย :> :> :>

FIAT- P220@รักในหลวง:
นายผม ไม่ได้ไปไหน ดีใจจัง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป