ใบรับรองความประพฤติ

<< < (2/3) > >>

poko_ja:
อ้างจาก: Nu_TaE_Za ที่  07,07, 2009, 16:12:27

ง่ายสุด

ดีจัง ของผมต้องไปอ้อนผู้ใหญ่บ้านเซ็นให้

☆เสือตอ แม็กนั่ม☆:
ที่..............................                 ................................
                      .................................

                                 วันที่ ..........................

เรื่อง  การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน

เรียน  นายทะเบียนอาวุธปืนอำเภอ............... จังหวัด............

   ตามที่นาย.....................  ตำแหน่ง................  สังกัด..............................  ขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนนั้น
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า นาย................................
1.   มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่........ ตำบล...........อำเภอ...........จังหวัด...........
2.   เป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
3.   เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
4.   ผู้นี่เป็นผู้มีร่างกายปกติไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ
5.   ไม่เป็นผู้ที่มีจิตฟั่นเฟือนหรือวิกลจริต
6.   ผู้นี้ไม่เคยต้องโทษต้องหาคดีอาญาแต่อย่างใด
7.   ผู้นี้ไม่เป็นผู้มีนิสัยฉุนเฉียวหรือเกะกะระรานเพื่อนบ้านแต่อย่างใด
8.   ผู้นี้ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับคนพาลหรือนักเลงแต่อย่างใด
9.   ผู้นี้มีหลักทรัพย์พอประมาณ
10.   มีอาชีพ.............  ตำแหน่ง..................อัตตราเงินเดือน.................-  บาท
11.   เป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของสถานที่ราชการ
12.   ผู้นี้ไม่เคยถูกประทุษร้ายร่างกายและทรัพย์สินก่อนแต่อย่างใด
13.   เห็นสมควรให้มีและใช้อาวุธปืนไว้เพื่อป้องกันตัวและทรัพย์สิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

            ขอแสดงความนับถือ                                                                   คนรับรองเซ็น

Mikey:
ก็ขอฟอร์มที่ฝ่ายปกครองน่ะแหล่ะครับ มีตรึม

nop_ranote:
ผมขอแบบฟอร์มจากปลัดปกครอง ไปคุยกับกำนันแอ๊ ตำบลทับมา เมืองระยอง ใจดี รับรองให้แถมเงาะให้ผมอีกถุง

petas:
 :<> :<> :<>ขอขอบคุณทุกคำตอบครับ ผมจะเอาตามท่านเสือตอนี่แหละครับดูแล้วผมผ่านทุกข้อขอบคุณทุกท่านมากครับ :<> :<> :<>

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว