ร่างสัญญาจะซื้อขายอาวุธปืน แบบมีเงื่อนไข และเงื่อนเวลาบังคับก่อน (กรณีพิเศษ)

(1/4) > >>

เกิดผล:
ผมได้จัดทำ "ร่างสัญญาจะซื้อขายอาวุธปืน แบบมีเงื่อนไข และเงื่อนเวลาบังคับก่อน ตามที่เคยรับปากว่าจะ ร่างให้เพื่อนๆ สมาชิกเรียบร้อยแล้วครับ

แต่ขอให้เข้าใจให้ตรงกันก่อนนะครับ ว่า ที่ผมร่างสัญญาฉบับนี้ขึ้นมานั้น ขอให้เข้าใจดังนี้
๑. ร่างสัญญาฉบับนี้เป็นเพียงการร่างเบื้องต้น เท่านั้น อาจไม่ตรงตามความต้องการของแต่ละท่าน ดังนั้นเพื่อให้สมบูรณ์ ขอให้ท่าน ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของคู่สัญญา หรือ หากจะให้ผมช่วยตรวจให้ ก็ส่ง พีเอ็มมาได้ครับ
๒.  สัญญาฉบับนี้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย แต่ มิใช่การเลี่ยงกฎหมาย ขอให้ท่านมีเจตนาและปฎิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา
๓. สัญญาฉบับนี้ เป็นความผูกพันธ์ทางแพ่งของคู่สัญญา และสามารถบังคับได้ตามกฎหมาย  แต่ไม่คุ้มครองการกระทำที่ผิดกฎหมายอาญา (เช่น มีเจตนาหลอกลวง หรือ นำปืนไปใช้ก่อให้เกิดความผิดทางอาญา ซึ่งท่านจะอ้างสัญญาฉบับนี้ให้พ้นความรับผิดไม่ได้ เพราะสัญญาที่ร่างนี้ เป็นเพียงบุคคลสิทธิ์ (คือผูกพันธ์เฉพาะคู่สัญญาเท่านั้น)
๔. เนื่องจากเป็นการร่างสัญญาขึ้นมาครั้งแรก อาจยังมีข้อบกพร่องอยู่ ไม่มาก ก็น้อย หากผิดพลาดประการใด กระผมขอน้อมรับความผิดผลาด และ หากมีคำชี้แนะประการใด โปรดได้แนะนำด้วยครับ จะขอบพระคุณยิ่ง

เกิดผล:
-ร่าง-สัญญาซื้อขายอาวุธปืน
แบบมีเงื่อนไขและเงื่อนเวลาบังคับก่อน
ทำที่.........................................
วันที่............เดือน.......................พ.ศ.............
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ……………………………………………..อายุ……………..ปี 
อยู่บ้านเลขที่………………ถนน……………………ตรอก/ซอย…………………ตำบล/แขวง……………อำเภอ/เขต…………….…………จังหวัด……………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญาจะขายอาวุธปืน”  ฝ่ายหนึ่ง
กับ……………………………… ………อยู่บ้านเลขที่ ……………ถนน……………
ตรอก/ซอย…………………………………ตำบล/แขวง…………………………อำเภอ/เขต…………….…………………จังหวัด………………………………  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญาจะซื้ออาวุธปืน”  อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้  คือ

ข้อ ๑. วัถตุประสงค์แห่งสัญญา และ ข้อตกลงทั่วไป
   เนื่องจาก อาวุธปืนที่จะซื้อขายกันตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้สัญญาจะขายอาวุธปืน ได้ซื้ออาวุธปืนมาในเงื่อนไขของ สวัสดิการกรมการปกครอง สน.สก. โดยมีข้อกำหนด    “ ห้ามโอนภายในห้าปีนับตั้งแตวันที่ออกใบอนุญาต ให้มีและใช้อาวุธปืน”  ดังนั้น ผู้ให้สัญญาขายฯ จึงไม่สามารถ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ ผู้ให้สัญญาจะซื้ออาวุธปืนได้ ในวันนี้
   การซื้อขายอาวุธปืนตามข้อ ๑ ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงต้องปฎิบัติตามสัญญาโดยเคร่งครัด เพื่อมิให้ขัดต่อกฎหมายและเพื่อให้เกิดนิติสัมพันธ์โดยชอบด้วยกฎหมายของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ดังนั้น  คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ขอให้สัญญาดังต่อไปนี้ 
๑.๑  ผู้ให้สัญญาจะขายอาวุธปืน  เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาวุธปืน ชนิด กึ่งอัตโนมัต  ขนาด ๙ มม.  หมายเลขประจำปืน เลขที่ บี อี อาร์ XXXXXXX  บาเร็ตต้า  เครื่องหมายทะเบียนอาวุธปืน  กท.XXXXX  เลขที่ใบอนุญาต ๑๔/ ๒๕๕๕  (ออกให้โดยนายทะเบียนฯ.........)  ซึ่ง เป็นกรรมสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายของ ผู้ให้สัญญาจะขายอาวุธปืน
๑.๒  อาวุธปืนตาม ข้อ ๑. ผู้ให้สัญญาจะขายอาวุธปืน ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาโดยการซื้อมาโดยชอบด้วยกฎหมาย จาก สวัสดิการกรมการปกครอง สน.สก.   เมื่อวันที่  ๖ มกราคม  ๒๕๕๕  โดยมีเงื่อนไขระบุไว้ใน ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (ป.๔)  “ ห้ามโอนภายในห้าปีนับตั้งแตวันที่ออกใบอนุญาต ให้มีและใช้อาวุธปืน”
๑.๓  ผู้ให้สัญญาจะขายอาวุธปืน ให้สัญญาว่าจะขายอาวุธปืน ตามข้อ ๑ และจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้รับสัญญาจะซื้ออาวุธปืน แต่เพียงผู้เดียวภายใน ๗ วัน เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว ตามข้อ ๒  (ภายในวันที่  ๑๓  มกรคม ๒๕๖๐)  ในกรณี ที่ผู้ให้สัญญาจะซื้ออาวุธปืน ได้รับอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล แล้ว ( มี ป .๓ พร้อมแล้ว)
๑.๔    ในกรณี ที่ผู้ให้สัญญาจะซื้ออาวุธปืนดังกล่าว ตาม ข้อ ๑  ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล (ไม่มี ป.๓ )     นั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จะให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกันในการ จัดเตรียมเอกสารการขออนุญาตให้ ซื้ออาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล โดย ผู้ให้สัญญาจะซื้ออาวุธปืน ตามข้อ ๑ จะดำเนินยื่นคำขอได้รับอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล  ( ป.๓ )   ภายกำหนด ๓๐ วันของวันที่สิ้นสุดเงื่อนเวลาบังคับก่อน  (ภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ )

ข้อ.๒  ราคา , การชำระราคา การวางมัดจำ และการชำระหนี้
   คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลง ซื้อขายอาวุธปืนตามข้อ ๑ ในราคา XXXXX  บาท (.................บาทถ้วน)  พร้อมอุปกรณ์ ดังนี้
๑.    ซองกระสุนปืน ..........จำนวน..........
๒.   .......................................................
๓.   ......................................................
ในวันทำสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาจะซื้ออาวุธปืนตามข้อ ๑ ได้ตกลงวางเงินมัดจำเพื่อชำระค่าซื้ออาวุธปืน ให้กับผู้ให้สัญญาจะขายอาวุธปืน จำนวน................บาท (.........................บาท) ส่วนที่เหลือจะชำระให้แก่ผู้ให้สัญญาจะขายอาวุธปืน ในวันที่ผู้จะขายอาวุธปืน ได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์อาวุธปืนให้แก่ผู้ให้สัญญาจะซื้ออาวุธปืน ทันที
  (หากชำระจำนวนทั้งหมด ให้ระบุว่า”ผู้ให้สัญญาจะซื้ออาวุธปืน ได้ชำระราคา ครบหมดแล้ว และผู้ให้สัญญาจะขายได้รับเงินครบถ้วนแล้วในวันนี้ )

ข้อ ๓. เงื่อนไข และเงื่อนเวลา / ข้อตกลงพิเศษ ของสัญญาฯ
    คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงและเข้าใจร่วมกัน ดังนี้
   ในระหว่างที่ทำสัญญาในวันนี้ คุ่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้เข้าใจในสาระสำคัญของสัญญานี้ดีแล้ว และเพื่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ผู้ให้สัญญาจะขายอาวุธปืน ตาม ข้อ ๑ ยินยอมให้ ผู้ให้สัญญาจะซื้ออาวุธ เป็นผู้ เก็บรักษาอาวุธปืนไว้แทน ผู้ให้สัญญาจะซื้ออาวูธปืน  จนกว่าจะถึงกำหนด ตาม ข้อ ๑.๓ หรือ ข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี โดยมีเงื่อนไข และเงื่อนเวลาดังต่อไปนี้
   ๓.๑  ในระหว่างที่ ยังไม่ถึงกำหนดเวลาตาม ข้อ ๑.๓ หรือ ข้อ ๑.๔  กรรมสิทธิ์ในอาวุธปืนที่ จะขาย ตาม ข้อ ๑  ยังคงเป็นกรสิทธิ์ของผู้ให้สัญญาจะขายแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น
   ๓.๒  เพื่อให้เกิดความสบายใจ และ เพื่อผูกพันกันตามกฎหมาย อันจะเกิดให้เกิด นิติสัมพันธ์ กันโดยชอบด้วยกฎหมายในการบังคับตามข้อตกลงกันต่อไปในภายหน้าได้  ผู้ให้สัญญาจะขาย ยินดีที่จะนำอาวุธปืน พร้อม ป. ๔ และเอกสารประกอบการซื้อขาย  ตามข้อ ๑ ไปเก็บรักษาไว้ กับ ผู้ให้สัญญาจะซื้ออาวุธปืน ตามที่ คู่ความทั้งสองฝ่ายเห็นสมควรโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าดูแลรักษา
   ๓.๓  ในกรณี ที่คู่ความทั้งสองฝ่าย ตกลงร่วมกันให้นำอาวุธปืนพร้อม ป. ๔ และเอกสารประกอบการซื้อขาย  ตามข้อ ๑ ไปฝาก / หรือ  เก็บรักษาเพื่อความปลอดภัย  กับบุคคลที่สาม เช่น ตู้เซฟของธนาคาร ค่าเก็บรักษา ให้ เป็นหน้าของ.ฝ่าย.................................เป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด/ หรือฝ่ายละเท่ากัน
   ๓.๔ ในกรณีที่เก็บรักษาไว้กับฝ่ายผู้ให้สัญญาจะซื้ออาวุธปืน ผู้ให้สัญญาจะซื้ออาวุธปืน ยินยอมให้ ผู้ให้สัญญาจะขายอาวุธปืน สามารถตรวจตรา / ตรวจสอบ สภาพของอาวุธปืนตามข้อ ๑ ได้ตามความสมควร โดยไม่เป็นการรบกวนผู้ให้สัญญาจะซื้ออาวุธปืน
   ๓.๕  ผู้ให้สัญญาจะซื้ออาวุธปืน ให้สัญญาว่า ในกรณีที่ตนเป็นผู้ดูแล / เก็บรักษาอาวุธปืน ตามข้อ ๑ ไว้ นั้น ผู้ให้สัญญาจะซื้ออาวุธปืน จะดูแลรักษา เสมือนวิญญูชนพึงดูแลรักษาทรัพย์สินของตน  และหากเกิดเหตุหรือพฤติการณ์ใดๆ หรือเหตุสุดวิสัย อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาวุธปืนซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้ดูแล ฯ ผู้ให้สัญญาจะซื้ออาวุธปืน จะแจ้งให้ผู้ให้สัญญาจะขายทราบและร่วมกันตรวจสอบทันที
   ๓.๕  ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยตามข้อ ๓.๕   ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาวุธปืน และจำต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ดูแลรักษา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้............................................เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
   ๓.๖  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาจะซื้ออาวุธปืน เป็นผู้ดูแลรักษาอาวุธปืนดังกล่าว  ผู้ให้สัญญามีหน้าที่ต้องดูแลรักษาด้วยความระมัดระวัง จะไม่นำปืนไปใช้ , นำพา ,เคลื่อนย้าย ไปจากสถานที่เก็บรักษา หรือ นำไปใช้ในการกระทำผิด ให้ผู้อื่นนำไปใช้  หรือกระทำการใดๆ จนเป็นเหตุให้ อาวุธปืนตามข้อ๑ ถูกเจ้าพนักงานตำรวจ , นายทะเบียน และศาลมีคำสั่งให้ ยึด , อายัด , ริบ หรือตรวจสอบใดๆ ไปในลักษณะของการกระทำผิดอาญา ทั้งสิ้น  และหามีผู้ให้สัญญาจะซื้ออาวุธปืน ผิดสัญญาในข้อ นี้ ให้สัญญานี้ สิ้นผล และให้ถูกว่า ฝ่ายให้ผู้สัญญาจะขาย เป็นผู้บอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที
   ๓.๗  ในกรณีที่ผุ้ให้สัญญาจะขายอาวุธปืน บอกเลิกสัญญาแล้ว  ให้ผู้ให้สัญญาจะซื้ออาวุธปืน  ส่งมองซึ่งอาวุธปืน และเอสการที่เกี่ยวข้องคืนแก่ ผู้ให้สัญญาจะขายอาวุธปืนทันที

๔.   การผิดสัญญา / ค่าปรับ / เบี้ยปรับ
๔.๑  ในกรณีที่ ผุ้ให้สัญญาจะขายอาวุธปืนเป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้ให้สัญญาจะขายอาวุธปืน ยินยอมให้ผู้ให้สัญญาจะซื้ออาวุธปืน ปรับเป็นเงินจำนวน...................................บาท และ ผู้ให้สัญญาจะขายอาวุธปืนต้อง คืนเงินให้แก่ผู้ให้สัญญาจะซื้อาวุธปืนทันทีและยินยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้สัญญาจะซื้ออาวุธปืน ร้อยละ ๑๕ บาทต่อปี ของราคาซื้อขายอาวุธปืนดังกล่าว
๔.๒  ในกรณีผู้ให้สัญญาจะซื้ออาวุธปืน ผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือ เมื่อ ครบกำหนดเวลา ตาม ๑.๓ หรือ ๑.๔ แล้ว ผู้ให้สัญญาจะซื้ออาวุธปืน ไม่ยอมรับการโอน หรือ ไม่สามารถรับโอนอาวุธปืนตาม ข้อ ๑ ได้โดยไม่ใช่ความผิดของให้ผู้ให้สัญญาจะขายอาวุธปืน ๆ  มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และผู้ให้สัญญาจะซื้ออาวุธปืน  จะต้องส่งมอบอาวุธปืนให้ผู้ให้สัญญาจะขายทันที และยินยอมให้ให้ผู้ให้สัญญาจะขาย ริบเงินมัดจำทั้งหมดหรือบางส่วน ได้ทันที
   ๔.๓  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่บอกเลิกสัญญาต่อกัน เว้นเสียแต่ มีพฤติการณ์พิเศษ เช่น มีเหตุสุดวิสัย หรือข้อบังคับ , กฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาใหม่ และเป็นอุปสรรค เป็นเหตุให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถดำเนินการตามข้อสัญญาได้ ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเบิกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดสัญญาและ ให้คู่สัญญากับคืนสู่ฐานะเดิม
ข้อ ๕.  ข้อตกลงอื่น มีดังนี้...
...
สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดแล้วเห็นว่าตรงตามเจตนา  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ………………………………………ผู้ให้สัญญาจะขายอาวุธปืน
       (………………………………………)

ลงชื่อ………………………………………ผู้ให้สัญญาจะซื้ออาวุธปืน
        (………………………………………)
         
ลงชื่อ………………………………………พยาน
     (………………………………………)
ลงชื่อ………………………………………พยาน
       (………………………………………)

.


เกิดผล:
เนื่องจาก ต้นฉบับที่ผมร่าง จะจัดหน้า ฟร้อน สี อย่างมีระเบียบ พอเอามาโพ๊สไว้ ไงเป็นเช่นนี้ ก็ไม่ทราบครับ แต่ ถ้าต้องการที่ผมร่างไว้ ส่ง อีเมล์มาได้นะครับ หรือส่งพีเอ็ม มาก็ได้ครับ

เกิดผล:
อ้างจาก: เกิดผล ที่  18,03, 2012, 21:24:19

เนื่องจาก ต้นฉบับที่ผมร่าง จะจัดหน้า ฟร้อน สี อย่างมีระเบียบ พอเอามาโพ๊สไว้ ไงเป็นเช่นนี้ ก็ไม่ทราบครับ แต่ ถ้าต้องการที่ผมร่างไว้ ส่ง อีเมล์มาได้นะครับ หรือส่งพีเอ็ม มาก็ได้ครับ


ขออภัยครับ มีเพื่อนส่ง pm มา ผมอาจไม่สดวก เพราะหากส่งมาหลายท่าน จะต้องเปิดเมล์หลายรอบ ขอรบกวนส่งคำขอมาที่ อีเมล์ผมโดยตรงเลยนะครับ จะได้ เปิด และส่งพร้อมกันหลายคนที่

E-mail   kerdphollawyr@hotmail.com  หรือ  kerdphollawyer999@gmail.com  ขอบคุณครับ

ตี๋ แม่กลอง:
ทำเป็นไฟล์ pdf หรือ เวิร์ด

แล้ว อัพโหลดไว้ครับ

สะดวกกับทุกฝ่าย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป