รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัครพนักงานวิทยุสมัครเล่น

<< < (5/18) > >>

EWRTA29:
อ้างจาก: Dr.ทุย ที่  09,06, 2011, 00:12:15

:<>ขอบคุณล่วงหน้าครับน้าโจ้ ส่งให้น้า โมจิ ด้วยอีกคนนะ กลับห้องแล้วครับ  :SSC :<> มอ มอ


อย่าลืม แจ้ง Mail ก็แล้วกันครับ  :e :S

Loaded Guns:
อ้างจาก: EWRTA29 ที่  09,06, 2011, 00:14:12

อย่าลืม แจ้ง Mail ก็แล้วกันครับ  :e :S


พีเอ็มไปแล้วค้าบน้าโจ้ ขอบคุณค้าบ  :<> :e

Dr.ทุย รักในหลวง:
พรุ่งนี้จะส่งครับ

pirawit:
ถ้ามีเวลาลองเข้าไปอ่านแบบทดสอบนี้ก็ได้ครับ  แม้จะเป็นข้อมูลเก่าๆจะมีเนื้อหาคล้ายๆข้อสอบในปัจจุบัน
https://sites.google.com/site/surinamateurradioassociation/radio-amateur/baeb-thodsob
 
สิ่งที่ทำให้ผ่านการออบรมและสอบได้ง่ายขี้นคือผู้เข้าอบรมและสอบต้องขยันอ่าน"คู่มืออบรมพนักงานวิทยุสมัครเล่น เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น" 
ท่านจะได้รับเอกสารนี้จากสถานที่รับสมัคร

สารบัญ(ในคู่มือ)                                                                                                                                       หน้า

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)                                1                               

  กิจการวิทยุสมัครเล่น                                                                                                                                  6
           - ความหมายและวัตถุประสงค์ของกิจการวิทยุสมัครเล่น                                                                          6
           - กิจการวิทยุสมัครเล่นในไทย                                                                                                             8
           - องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น                                                                     11
           - ขั้นตอนการขอใบอนุญาตวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น                                                            13       
  พระราชบัญญัตีวิทยุคมนาคม พ.ศ. 1498                                                                                                      21
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความถี่วิทยุ                                                                                                27                   
  ความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม                                                                                          49
  ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาตมแห่งชาติว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ.2550                                   87
  ภาคผนวก 1 หลักสูตรและวิธีการสอบ เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น                                 95
  ภาคผนวก 2 หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง                             105
  ภาคผนวก 3 การขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย                                                                     110
  ภาคผนวก 4 การกำหนดความถี่วิทยุและหลักเกณฑ์การใช้ความถี่วิทยุ                                                             113
  สัญญาณเรียกขาน (Call Sign)                                                                                                                   122
  รหัส Q (Q Code)                                                                                                                                     126
  การรายงานสัญญาณด้วยระบบ RST                                                                                                           130
          - สมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร (Log Book)                                                                                          133
          - มารยาทและหลักปฎิบัติในการติดต่อสื่อสารสำหรับวิทยุสมัครเล่น                                                         135
  กฎ กติกา และมารยาทของนักวิทยุสมัครเล่น                                                                                                137
  บทบาทของนักวิทยุสมัครเล่นของประเทศไทย                                                                                             140
  กฎหมาย  ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง                                                                                          143
          - พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง
             วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553                                                                              145
          - กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2535)  ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498                186
          - ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยการออกประกาศนียบัตรพนักวานวิทยุคมนาคมประจำเรือพาณิชย์
            และพนักงานวิทยุคมนาคมสมัครเล่น พ.ศ.2526                                                                                  188

  ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษพนักงานสิทยุสมัครเล่นที่กระทำความผิด                                            190
 
  ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  เรื่อง วิธิเพิกถอนและพักใช้ใบอนุญาตในกิจการวิทยุคมนาคม                                                                           193

  ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต                                  193

  ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  เรื่อง การนำเข้า มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการสิทยุสมัครเล่นขั้นต้น พ.ศ.2548                                       202

  ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
  เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น                                                                                           203

  ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
  เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น                                                                                          205

  ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
  เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น (ฉบับที่ 2)                                                                          213

  ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  เรื่อง กำหนดให้อุปกรณ์ของเครื่องวิทยุคมนาคมเป็นเครื่องวิทยุคมนาคม                                                           215

  ประกาศเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
  เรื่อง การกำหนดอัตราค่าปรับกรณีการยื่นคำขอใบอนุญาตฉบับใหม่ ภายหลังใบอนุญาตฉบับเดิมหมดอายุ             217

  ภาคผนวก                                                                                                                                                223

pirawit:

อ้างจาก: pirawit ที่  09,06, 2011, 16:28:58

ถ้ามีเวลาลองเข้าไปอ่านแบบทดสอบนี้ก็ได้ครับ  แม้จะเป็นข้อมูลเก่าๆจะมีเนื้อหาคล้ายๆข้อสอบในปัจจุบัน
https://sites.google.com/site/surinamateurradioassociation/radio-amateur/baeb-thodsob

สิ่งที่ทำให้ผ่านการออบรมและสอบได้ง่ายขี้นคือผู้เข้าอบรมและสอบต้องขยันอ่าน"
คู่มืออบรมพนักงานวิทยุสมัครเล่น เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น" 
ท่านจะได้รับเอกสารนี้จากสถานที่รับสมัคร


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว